LR ??œerbonis
Sabiedrisko pakalpojumu regul??œ??œanas komisija English

Enerģētika Elektroniskie sakari Pasts Dzelzceļš Pašvaldību nozares

Par mums

Informācija presei

Sektorpolitika

Tiesību akti

Licences, tarifi

Komersanti

Sludinājumi

Partneri un saites

Klientu kompass

ERRA Regulēšanas un investīciju konference Baltijā

Eiropas Enerģētikas
regulatori

Eiropas Enerģētikas
regulatori

Eiropas Elektronisko
sakaru Regulatoru grupa

Eiropas Elektronisko sakaru Regulatoru grupa

ES Energoregulatoru sadarbības aģentūra

ES Energoregulatoru sadarbības aģentūra

Neatkarīgo Regulatoru grupa

Neatkarīgo Regulatoru grupa  Sākumlapa > Tiesību akti > Elektroniskie sakari > SPRK dokumenti > Padomes lēmumi 2006.gadā

Padomes lēmumi 2006.gadā

buy bronchodilator online
   
Nr.118 Par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „EZERNET”    
 

17.05.2006.

Nr.118
(prot. Nr.21 (286) 2.p

Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmā daļa nosaka, ka radiofrekvenču spektra izmantošanai komercdarbībai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

Komisija konstatē:

1. Elektronisko sakaru likuma 47.panta piektā daļa nosaka, ka Ministru kabinets nosaka radiofrekvenču spektra joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē. Šajos gadījumos Komisija rīko konkursu vai izsoli saskaņā ar Komisijas apstiprinātu nolikumu un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības konkursa vai izsoles uzvarētājam.

2.  Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumi Nr.622 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē” nosaka radiofrekvenču spektra joslas, kuru efektīvas izman­tošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē. Šo noteikumu 2.19.punkts nosaka, ka šāda radiofrekvenču spektra josla ir 40,5GHz – 43,5GHz.

3. Komisija ar 2006.gada 8.februāra lēmuma Nr.36 „Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu radiofrekvenču spektra joslas 40,5GHz – 43,5GHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā” (turpmāk – Lēmums) 1.punktu ir noteikusi, ka radiofrekvenču spektra joslas 40,5GHz – 43,5GHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības piešķir konkursa kārtībā un ar Lēmuma 4.punktu ir izsludinājusi konkursu uz šīs radiofrekvenču spektra joslas lietošanas tiesībām. Ar Lēmuma 2.punktu ir apstiprināts Nolikums radiofrekvenču spektra joslas 40,5GHz – 43,5GHz  radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā (turpmāk – Nolikums).

4. Ar Komisijas 2006.gada 17.maija lēmuma Nr.117 „Par konkursu radiofrekvenču spektra joslas 40,5GHz – 43,5GHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā” 1.punktu ir apstiprināts konkursa radiofrekvenču spektra joslas 40,5GHz – 43,5GHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā konkursa rezultāts un ar 2.punktu par konkursa radiofrekvenču spektra joslas 40,5GHz – 43,5GHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā uzvarētāju ir noteikta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EZERNET”, vienotais reģistrācijas numurs: 42103022589, juridiskā adrese: Graudu iela 45, Liepāja, LV-3401, (turpmāk – SIA „EZERNET”).

5. SIA „EZERNET”, atbilstoši Nolikuma 17.punktam, 2006.gada 10.aprīlī, iesniedzot Komisijā intereses apliecinājumu, saskaņā ar Nolikuma 21.punktu ir iesniegusi parakstītu deklarāciju par atbilstību, kas ir intereses apliecinājuma neatņemama sastāvdaļa. SIA „EZERNET”, parakstot deklarāciju par atbilstību, ir apliecinājusi, ka ir iepazinusies, saprot un apņemas pienācīgi un laikus pildīt Nolikumu.

6. Uz padomes 2006.gada 17.maija sēdi bija uzaicināts SIA „EZERNET” pārstāvis, kurš piekrita pieņemamajam lēmumam un apliecināja, ka ir gatavs nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus visā Latvijas Republikas teritorijā, izmantojot radiofrekvenču spektra joslas 40,5GHz – 43,5GHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, kā arī pilnībā saprot termina „tālāknodošana” nozīmi.

Komisija secina:

1. Atbilstoši Nolikuma 47.punktam 2006.gada 17.maijā Komisijas padome ir pieņēmusi lēmumu Nr.117 „Par konkursu radiofrekvenču spektra joslas 40,5GHz – 43,5GHz  radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā”, ar kuru ir apstiprināts konkursa radiofrekvenču spektra joslas 40,5GHz – 43,5GHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā rezultāts un noteikts konkursa uzvarētājs – SIA „EZERNET”.

2. Atbilstoši Nolikuma 53.punktam Komisijas padome lemj par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu konkursa uzvarētājam.

Ņemot vērā 2006.gada 17.maija Komisijas lēmuma Nr.117 „Par konkursu radiofrekvenču spektra joslas 40,5GHz – 43,5GHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā” 1.un 2.punktu, ar Komisijas 2006.gada 8.februāra lēmuma Nr.36 „Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu radiofrekvenču spektra joslas 40,5GHz – 43,5GHz  radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā” 2.punktu apstiprināto Nolikumu radiofrekvenču spektra joslas 40,5GHz – 43,5GHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā, ar Komisijas 2005.gada 17.augusta lēmumu Nr.172 apstiprināto Noteikumu par komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību 4.punktu un saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumu Nr.622 „Noteikumi par radiofrekvenču joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē” 2.19.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.276 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgiem nosacījumiem” un pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 8.panta otro daļu, 47.panta pirmo daļu, trešās daļas 1.punktu, piekto daļu un septīto daļu un 49.panta otro daļu un likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu,

padome nolemj:

1. Piešķirt SIA „EZERNET” radiofrekvenču spektra joslas 40,5GHz – 43,5GHz  1000MHz platas radiofrekvenču spektra joslas daļu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikā līdz 2016.gada 16.maijam.

2. Noteikt SIA „EZERNET” šādus specifiskus radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību nosacījumus:

2.1. SIA „EZERNET” ir pienākums nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu visā Latvijas Republikas teritorijā.
2.2. Šā lēmuma 1.punktā noteiktā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošana ir jāuzsāk līdz 2008.gada 1.janvārim, uzstādot vismaz vienu centrālo radiostaciju, uzsākot tās ekspluatāciju un elektronisko sakaru pakalpojumu  sniegšanu.
2.3. Ja SIA „EZERNET” nebūs uzsācis šā lēmuma 1.punktā noteikto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu līdz šā lēmuma 2.2.punktā noteiktajam termiņam, šā lēmuma 1.punktā noteiktās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības tiks anulētas.
2.4. Šā lēmuma 1.punktā noteiktā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošana nav atļauta.
2.5. SIA „EZERNET” reizi gadā līdz 10.februārim iesniedz Komisijai informāciju par tīkla izveidei ieguldīto investīciju apjomu iepriekšējā gadā.
2.6. SIA „EZERNET” divas reizes gadā (2007.un 2008.gadā) līdz 10 februārim par situāciju līdz 1.janvārim un līdz 10.augustam par situāciju līdz 1.jūlijam iesniedz Komisijai informāciju par elektronisko sakaru tīkla izveidi un sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem.

3. SIA „EZERNET”, izmantojot šā lēmuma 1.punktā noteiktā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, ievēro visus Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Pirms radioviļņus izstarojošo iekārtu uzstādīšanas SIA „EZERNET” jāsaņem radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujas Elektronisko sakaru likuma 50.pantā noteiktajā kārtībā.

Priekšsēdētāja p.i.                                              R.Jonītis
   


Lapas karte

MeklēšanaMeklēt

Jūsu jautājums  

Nosūtīt

Atbildes

Pieteikšanās
jaunumiem
e-pastāPieteikties

AtteiktiesInterneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēma