LR ??œerbonis
Sabiedrisko pakalpojumu regul??œ??œanas komisija English

Enerģētika Elektroniskie sakari Pasts Dzelzceļš Pašvaldību nozares

Par mums

Informācija presei

Sektorpolitika

Tiesību akti

Licences, tarifi

Komersanti

Sludinājumi

Partneri un saites

Klientu kompass

ERRA Regulēšanas un investīciju konference Baltijā

Eiropas Enerģētikas
regulatori

Eiropas Enerģētikas
regulatori

Eiropas Elektronisko
sakaru Regulatoru grupa

Eiropas Elektronisko sakaru Regulatoru grupa

ES Energoregulatoru sadarbības aģentūra

ES Energoregulatoru sadarbības aģentūra

Neatkarīgo Regulatoru grupa

Neatkarīgo Regulatoru grupa  Sākumlapa > Tiesību akti > Elektroniskie sakari > SPRK dokumenti > Padomes lēmumi 2007.gadā

Padomes lēmumi 2007.gadā

buy bronchodilator online
   
Nr.172 Par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Versija”    
 

    04.07.2007.

Nr.172

(prot. Nr.25., 1.p.)Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2007.gada 16.aprīlī ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Versija”, vienotais reģistrācijas numurs: 40103020274, juridiskā adrese: Pērses ielā 2, Rīga LV-1011,  (turpmāk – SIA „Versija”) 2007.gada  13.aprīļa pieprasījumu radiofrekvenču spektra joslas 17,7 – 19,7GHz lietošanas tiesību piešķiršanai komercdarbībai (turpmāk – Pieprasījums).

Komisija konstatē:

1. SIA „Versija” Pieprasījumā norādītā radiofrekvenču spektra josla 17,7 – 19,7GHz pieprasīta publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai, attīstīšanai un ekspluatēšanai un interneta pakalpojumu sniegšanai publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā (VLAN savienojumi) Latvijas Republikas teritorijā.

          2. Atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 49.panta otrajai daļai, radiofrekvenču spektra joslas var izmantot tikai saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.276 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem” (turpmāk – Radiofrekvenču plāns) noteiktajiem  radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām.

3. Elektronisko sakaru likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka radiofrekvenču spektra pārvaldi elektronisko sakaru nozarē atbilstoši savai kompetencei nodrošina Satiksmes ministrijas funkcionālā un institucionālā pārraudzībā esošā Elektronisko sakaru direkcija.

4. Saskaņā ar Elektronisko sakaru direkcijas 2007.gada 8.maija vēstules Nr.6-24.2/1425 (Komisijā saņemta 2007.gada 15.maijā) pielikumu SIA „Versija” pieprasītā radiofrekvenču spektra josla 17,7 – 19,7GHz  „Neatbilst Elektronisko sakaru likuma 49.panta 1.un 2.daļas noteikumiem, jo MK 19.04.2005.noteikumu Nr.276  365.1, 366.1, 367.1., 368.2, 369.1, 370.1.punktā nav noteicis iedalījumu fiksētā dienesta radiosakaru veida platjoslas fiksētā  bezvadu piekļuves FWA sistēmu izmantošanai, kā arī nav paredzējis šo frekvenču joslu izmantot komercdarbībai fiksētajam dienestam”.  Vienlaikus iepriekš minētajā vēstulē ir norādīts, ka „Pieprasījumā norādītās frekvenču joslas pieejamas punkts – punkts konfigurācijas fiksēto radiosakaru sistēmu izmantošanai fiksētā dienesta radiosakaru veida elektronisko sakaru tīklu veidošanai”.

5. Komisija, lai precizētu SIA „Versija” pieprasītās radiofrekvenču spektra joslas 17,7 – 19,7GHz lietošanas nosacījumus, 2007.gada 18.maijā (vēstule Nr.1-2.77/1705) ir pagarinājusi  lēmuma par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas termiņu uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas. Tas ir līdz 2007.gada 16.augustam. 

6. Elektronisko sakaru direkcijas 2007.gada 14.jūnija vēstulē Nr.6-24.2/2237 (Komisijā saņemta 2007.gada 18.jūnijā) norādīts, ka atkārtoti izvērtējot SIA „Versija” Pieprasījumu, „[…] ka konstatējām, ka mūsu 2007.gada 8.maija vēstulē sniegtā atbilde ir pareiza un tajā nav nepieciešamas izmaiņas vai papildinājumi”.

7. Uz šā Pieprasījuma izskatīšanu padomes sēdē tika uzaicināts SIA „Versija” pārstāvis, kurš piekrita pieņemamajam lēmumam.

8. Uz šā Pieprasījuma izskatīšanu padomes sēdē tika uzaicināts Elektronisko sakaru direkcijas  pārstāvis, kurš piekrita pieņemamajam lēmumam.

Komisija secina:

Ņemot vērā to, ka SIA „Versija” radiofrekvenču spektra joslas 17,7 – 19,7GHz  lietošanas tiesības ir pieprasījusi izmantošanas mērķim, kas atbilst Radiofrekvenču plāna 365.1, 366.1, 367.1., 368.2, 369.1, 370.1.punktā noteiktajam,  SIA „Versija” Pieprasījums ir apmierināms.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Radiofrekvenču plānu un ar Komisijas 2007.gada 20.jūnija lēmumu Nr.168 apstiprināto Noteikumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām 2.,11.un 12.punktu, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 8.panta otro daļu, 47.panta pirmo daļu, trešās daļas 1.punktu, septītās daļas 4.punktu un likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu,padome nolemj:

1. Piešķirt  SIA „Versija” radiofrekvenču spektra joslas 17,7 – 19,7GHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikā uz laiku no 2007.gada 4.jūlija līdz 2012.gada 3.jūlijam.

           2. SIA „Versija”, izmantojot šā lēmuma 1.punktā noteiktā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, ievēro visus Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus.

          Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Pirms radioviļņus izstarojošo iekārtu uzstādīšanas SIA „Versija” jāsaņem radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujas Elektronisko sakaru likuma  50.pantā noteiktajā kārtībā.

Atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 49.panta otrajai daļai, radiofrekvenču spektra joslas var izmantot tikai saskaņā ar Radiofrekvenču plānā noteiktajiem radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām

Priekšsēdētāja                                         V.Andrējeva
   


Lapas karte

MeklēšanaMeklēt

Jūsu jautājums  

Nosūtīt

Atbildes

Pieteikšanās
jaunumiem
e-pastāPieteikties

AtteiktiesInterneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēma