LR ??œerbonis
Sabiedrisko pakalpojumu regul??œ??œanas komisija English

Enerģētika Elektroniskie sakari Pasts Dzelzceļš Pašvaldību nozares

Par mums

Informācija presei

Sektorpolitika

Tiesību akti

Licences, tarifi

Komersanti

Sludinājumi

Partneri un saites

Klientu kompass

ERRA Regulēšanas un investīciju konference Baltijā

Eiropas Enerģētikas
regulatori

Eiropas Enerģētikas
regulatori

Eiropas Elektronisko
sakaru Regulatoru grupa

Eiropas Elektronisko sakaru Regulatoru grupa

ES Energoregulatoru sadarbības aģentūra

ES Energoregulatoru sadarbības aģentūra

Neatkarīgo Regulatoru grupa

Neatkarīgo Regulatoru grupa  Sākumlapa > Tiesību akti > Elektroniskie sakari > SPRK dokumenti > Padomes lēmumi 2007.gadā

Padomes lēmumi 2007.gadā

buy bronchodilator online
   
Nr.181 Par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Versija”    
 

11.07.2007.

Nr.181
(prot. Nr.26, 6.p.)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2007.gada 14.martā ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Versija”, vienotais reģistrācijas numurs: 40103020274, juridiskā adrese: Pērses ielā 2, Rīga LV-1011, (turpmāk – SIA „Versija”) 2007.gada 12.marta iesniegumu Nr.26/03-2007 ar tam pievienoto 2007.gada 12.marta pieprasījumu radiofrekvenču spektra joslas 2300MHz – 2400MHz lietošanas tiesību piešķiršanai komercdarbībai (turpmāk – Pieprasījums Nr.1) un 2007.gada 12.marta pieprasījumu radiofrekvenču spektra joslas 5875MHz – 5925MHz lietošanas tiesību piešķiršanai komercdarbībai (turpmāk – Pieprasījums Nr.2).

Komisija konstatē:

1. SIA „Versija” Pieprasījumā Nr.1 norādītā radiofrekvenču spektra josla 2300MHz – 2400MHz pieprasīta publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai, attīstīšanai un ekspluatēšanai un interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanai publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā (VLAN savienojumi) Latvijas Republikas teritorijā.

2. SIA „Versija” Pieprasījumā Nr.2 norādītā radiofrekvenču spektra josla 5875MHz – 5925MHz pieprasīta publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai, attīstīšanai un ekspluatēšanai un interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanai publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā (VLAN savienojumi) Latvijas Republikas teritorijā.

3. Atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 49.panta otrajai daļai, radiofrekvenču spektra joslas var izmantot tikai saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.276 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem” (turpmāk – Radiofrekvenču plāns) noteiktajiem radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām.

4. Elektronisko sakaru likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka radiofrekvenču spektra pārvaldi elektronisko sakaru nozarē, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina Satiksmes ministrijas funkcionālā un institucionālā pārraudzībā esošā Elektronisko sakaru direkcija.

5. Saskaņā ar Elektronisko sakaru direkcijas 2007.gada 10.aprīļa vēstules Nr.6-24.2/952 (Komisijā saņemta 2007.gada 14.aprīlī) 1.pielikumu SIA „Versija” pieprasītās radiofrekvenču spektra joslas 2300MHz – 2400MHz izmantošana „Neatbilst Elektronisko sakaru likuma 49.panta 1.un 2.daļas noteikumiem, jo MK 19.04.2005.noteikumu Nr.276 277.1. un 277.2. punktā nav noteikts iedalījums fiksētā dienesta radiosakaru veida platjoslas bezvadu piekļuves FWA sistēmu izmantošanai un nav paredzēts šo frekvenču joslu izmantot komercdarbībai.”

6. Saskaņā ar iepriekš minētās Elektronisko sakaru direkcijas vēstules 2.pielikumu SIA „Versija” pieprasītās radiofrekvenču spektra joslas 5875MHz – 5925MHz plānotā izmantošana „[..] Neatbilst Elektronisko sakaru likuma 49.panta 1.un 2.daļas noteikumiem, jo MK 19.04.2005.noteikumu Nr.276 309.1.punktā un MK 20.03.2007. noteikumu Nr.194 34.punktā MK nav noteicis iedalījums fiksētā dienesta radiosakaru veida platjoslas bezvadu piekļuves FWA sistēmu izmantošana, kā arī nav paredzējis šo frekvenču joslu izmantot komercdarbībai fiksētajam dienestam.”

7. Atbilstoši Radiofrekvenču plāna 277.1.un 277.2.punktam, radiofrekvenču spektra josla 2300MHz – 2400MHz nav izmantojama publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai, attīstīšanai un ekspluatēšanai un interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanai publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā (VLAN savienojumi).

8. Atbilstoši Radiofrekvenču plāna 309.1.punktam radiofrekvenču spektra josla 5875MHz – 5925MHz nav izmantojama interneta pakalpojumu sniegšanai publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā, bet ir izmantojama fiksētajiem sakariem – tas ir, publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīklu izveidošanai, attīstīšanai un ekspluatēšanai.

9. Komisija, lai precizētu SIA „Versija” pieprasītās radiofrekvenču spektra joslas 5875MHz – 5925MHz lietošanas nosacījumus, 2007.gada 27.aprīlī (vēstule Nr.1-2.77/1426) ir pagarinājusi lēmuma par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas termiņu uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas. Tas ir līdz 2007.gada 14.jūlijam.

10. Elektronisko sakaru direkcija 2007.gada 19.jūnija vēstulē Nr.6-24.2/2282 (Komisijā saņemta 2007.gada 21.jūnijā) informē Komisiju par radiofrekvenču spektra joslu 5875MHz – 5925MHz, ka „[…] Eiropā šo joslu fiksētajiem sakariem izmanto tikai dažās valstīs un tikai vecām analogām radioreleju līnijām.”

11. Uz Pieprasījuma Nr.1 un Pieprasījuma Nr.2 izskatīšanu padomes sēdi tika uzaicināts SIA „Versija” pārstāvis, kurš piekrita pieņemamajam lēmumam.

12. Uz Pieprasījuma Nr.1 un Pieprasījuma Nr.2 izskatīšanas padomes sēdi tika uzaicināts Elektronisko sakaru direkcijas pārstāvis, kurš nepiekrita pieņemamajam lēmumam attiecībā uz radiofrekvenču spektra joslu 5875MHz – 5925MHz, argumentējot to ar Elektronisko sakaru direkcijas 2007.gada 10.aprīļa vēstulē Nr.6-24.2/952 minējiem iemesliem un Eiropas pasta un telekomunikāciju administrāciju konferences (CEPT) plānotajām izmaiņām radiofrekvenču spektra joslas 5875MHz – 5925MHz imantošanā.

Komisija secina:

1. Ņemot vērā, ka SIA „Versija” radiofrekvenču spektra joslas 2300MHz – 2400MHz lietošanas tiesības ir pieprasījusi gan interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanai publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā (VLAN savienojumi), gan publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai, attīstīšanai un ekspluatēšanai, bet saskaņā ar Radiofrekvenču plāna 277.1.un 277.2.punktu minētā radiofrekvenču spektra josla nav paredzēta nedz interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanai publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā (VLAN savienojumi), nedz publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai, attīstīšanai un ekspluatēšanai, SIA „Versija” Pieprasījums Nr.1 nav apmierināms.

2. SIA „Versija” Pieprasījums Nr.2 ir apmierināms, jo SIA „Versija” radiofrekvenču spektra joslas 5875MHz – 5925MHz lietošanas tiesības ir pieprasījusi mērķim, kas atbilst Radiofrekvenču plāna 309.1.punktā noteiktajam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Radiofrekvenču plāna 277.1., 277.2.un 309.1.punktu un ar Komisijas 2007.gada 20.jūnija 17.augusta lēmumu Nr.168 apstiprināto Noteikumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām 2., 11. un 12.punktu, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 8.panta otro daļu, 47.panta pirmo daļu, trešās daļas 1.punktu, 49.panta otro daļu un likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu,

padome nolemj:

1. Atteikt piešķirt SIA „Versija” radiofrekvenču spektra joslas 2300MHz – 2400MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikā.

2. Piešķirt SIA „Versija” radiofrekvenču spektra joslas 5875MHz – 5925MHz lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikā no 2007.gada 11.jūlija līdz 2012.gada 10.jūlijam.

3. SIA „Versija”, izmantojot šā lēmuma 2.punktā noteiktā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, ievēro visus Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Pirms radioviļņus izstarojošo iekārtu uzstādīšanas SIA „Versija” jāsaņem radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujas Elektronisko sakaru likuma 50.pantā noteiktajā kārtībā.

Atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 49.panta otrajai daļai, radiofrekvenču spektra joslas var izmantot tikai saskaņā ar Radiofrekvenču plānā noteiktajiem radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām

Priekšsēdētāja                                              V.Andrējeva
   


Lapas karte

MeklēšanaMeklēt

Jūsu jautājums  

Nosūtīt

Atbildes

Pieteikšanās
jaunumiem
e-pastāPieteikties

AtteiktiesInterneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēma